Fedict: een verhaal van continue verandering

BOUWSTENEN VAN E-GOVERNMENT

Fedict is een jonge, ondersteunende overheidsdienst die sinds zijn oprichting in 2001 een grote evolutie heeft gekend. De rode draad doorheen de geschiedenis van Fedict is de positionering als ondersteunende overheidsdienst, met als hoofddoel het supporteren van andere overheidsdiensten op alle niveaus. De federale overheidsdiensten zijn de primaire klantengroep van Fedict.

In 2002 werd Fedict echt operationeel door de implementatie van de eerste bouwstenen:

Fedict Select

 • de netwerkomgeving met FedMAN (Federal Metropolitan Area Network), het hogesnelheidsnetwerk van de federale overheid;
 • de transactieomgeving met de FSB (Federal Service Bus), die sinds 2007 de UME vervangt (Universal Messaging Engine). Dit is de intelligente 'tussenpersoon' die de communicatie structureert tussen enerzijds de burger, ondernemer en ambtenaar (van welke overheid dan ook) en anderzijds de federale overheid, en die ze op een doorzichtige manier laat verlopen;
 • de toegangs- en toepassingsomgeving met het federale portaal, inclusief de verschillende componenten die de communicatie tussen de diverse toepassingen mogelijk maken;
 • de beveiligingsomgeving met als essentiële componenten het gebruikersbeheer ('user management'), het federale token en – vooral – de eID;
 • de informatieomgevingen met de authentieke bronnen zoals het Rijksregister en de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO).

top

Fedict onderschrijft de basisprincipes van e-government:

 • de klant staat centraal, niet de overheid
 • administratieve formaliteiten worden tot een minimum herleid: informatie die al aanwezig is, mag
 • de overheid niet opnieuw opvragen
 • de beveiliging, de integriteit en de vertrouwelijkheid van informatie worden gegarandeerd
 • de overheid is transparant: het is duidelijk wie welke informatie heeft en voor welke opdracht
 • efficiëntie, betrouwbaarheid en beschikbaarheid staan voorop bij e-governmenttoepassingen
 • e-government houdt rekening met de digitale kloof en omvat acties om die kloof te verkleinen

De ondersteuning van Fedict aan zijn klanten evolueerde van technische ondersteuning naar ondersteuning van de overheid doorheen alle processen.;

ondersteuning

HET ECOSTYSTEEM VAN FEDICT

Fedict blijft een entiteit opererend in een landschap met verschillende, vaste stakeholders. Fedict houdt rekening met de wensen, verwachtingen en effecten van dit ecosysteem. De visie en missie van Fedict kaderen in een context die de competenties van de instelling overstijgt. Bij de uitwerking van die visie en missie moeten een aantal belangrijke elementen in overweging worden genomen: de belanghebbenden (klanten, leveranciers, partners, werknemers, publieke opinie, beleidsmensen en regelgevers), het bestaande overheidsbeleid rond en de regelgeving betreffende dienstverlening, Fedict zelf, e-government en de informatisering van de samenleving.

Fedict Select

top

DE VISIE VAN FEDICT

Fedict streeft als ondersteunende federale overheidsdienst het implementeren na van een snelle, doorzichtige, gebruiksvriendelijke, effectieve, efficiënte en betrouwbare dienstverlening van de overheid aan haar klanten door integratie, synergie en innovatie.

top

DE MISSIE VAN FEDICT

In nauwe samenwerking met de politieke verantwoordelijken heeft Fedict tot opdracht:

 • Processen en systemen te integreren door een efficiënte inzet van informatie en communicatietechnologieën om zo de groeiende complexiteit te beheersen zodat het transparant kan worden voor zijn klanten.
 • Synergie en synergie-effecten bewerkstelligen door ontwikkelde bouwstenen van e-government verder aan te bieden en uit te bouwen om zo een kostenefficiënte en kosteneffectieve integratie toe te laten.
 • Innoveren, zowel op technologisch, procesmatig, organisationeel als legistiek vlak.
  Fedict doet dit binnen de context van de Belgische federale overheid en aligneert zich op zijn algemene strategische objectieven.

top

DE WAARDEN VAN FEDICT Fedict Select

top

STRATEGISCHE OBJECTIEVEN

Strategie voor integratie

Fedict beoogt het formeel implementeren van verregaande elektronische en procesmatige integratie van systemen, gegevens, entiteiten en mensen. Dit objectief is gericht op het aanbieden van een betere dienstverlening en het versterken van de relaties tussen overheden, burgers en ondernemingen – op deze manier wil Fedict de transparantie verhogen en het “burger/ondernemer centraal”-principe zo efficiënt en goed mogelijk implementeren. Integratie speelt zich af op verschillende overheidsniveaus: tussen federale overheidsdiensten, met lokale en regionale overheden en met het Europese bestel.

Strategie voor synergie

Fedict streeft maximaal hergebruik van bouwstenen, processen en systemen na met het oog op kostenefficiënte en kosteneffectieve integratie. Synergie speelt zich af op verschillende overheidsniveaus: tussen federale overheidsdiensten, met lokale en regionale overheden en met het Europese bestel.

Strategie voor innovatie

Fedict beoogt het stimuleren van innovatie op technologisch, procesmatig, organisationeel en legistiek vlak om te allen tijde duurzaam en binnen een lange termijn visie te kunnen integreren.

Fedict als wezenlijk onderdeel van de Belgische federale overheid

Fedict maakt als federale overheidsdienst wezenlijk deel uit van de Belgische federale overheid en aligneert zich ten volle op de algemene, strategische objectieven van de overheid op niveau van duurzaam ondernemen, diversiteit, gelijke kansen en gender.

top

DE ORGANISATIE

Fedict bestaat vanaf 2014 uit een organisatiestructuur met verschillende elementen: het Directiecomité, de domeinwerking, de verschillende ondersteunende kernactiviteiten en ondersteunende diensten.

de organisatie

Strategische aansturing gebeurt door het directiecomité. De dienst Innovatie is de innovatiecel binnen Fedict. Dit onderdeel staat in voor het continu afspeuren van de markt naar trends en nieuwigheden om te kijken wat interessant is voor de klanten van Fedict.

Fedict bestaat uit een flexibele, domein-georiënteerde organisatie. Deze domeinen kunnen op basis van verschillende criteria geclusterd worden: inhoudelijk, competentiegedreven, per doelgroep, … Domeinen zijn, met andere woorden, tijdelijke aaneenschakelingen van logisch of niet-logisch bij elkaar horende projecten en services. De doelstelling hiervan is om flexibeler om te gaan met projecten die thematisch kunnen geclusterd worden.

top