Toegankelijkheid van overheidswebsites en mobiele applicaties

Alle burgers moeten gemakkelijk toegang hebben tot online overheidsdiensten. Het gaat niet alleen over de 15 procent van de bevolking met een beperking voor wie het surfen op het internet soms moeilijk is. Aanpassingen zoals video-ondertiteling, gemakkelijk te begrijpen teksten of teksten met betere contrasten, maken digitale diensten beter toegankelijk voor iedereen.

Federale overheidsdiensten zetten zich ten volle in voor de toegankelijkheid van hun diensten te verbeteren, en er zo voor te zorgen dat elke burger makkelijk gebruik kan maken van deze diensten.

Sinds december 2016 is de Europese richtlijn inzake toegankelijkheid van overheidswebsites en mobiele applicaties van kracht. Deze bindende richtlijn stelt strikte deadlines voorop wanneer overheidswebsites voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Websites die voor 23 september 2018 gepubliceerd zijn moeten ten laatste op 23 september 2020 algemeen toegankelijk zijn. Websites die na 23 september 2018 gepubliceerd zijn worden nu reeds geacht voor iedereen toegankelijk te zijn.

FOD Beleid en Ondersteuning wordt toezichthoudende instantie

Om er voor te zorgen dat deze Europese richtlijn ook daadwerkelijk wordt omgezet in de praktijk, is de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) bij Koninklijk Besluit van 26 september 2019 bevestigd als toezichthoudende instantie. Concreet houdt dit in dat de FOD BOSA toezicht houdt op de werkzaamheden, deze processen versterkt en regelmatig rapporteert via een methodiek die op Europees niveau is vastgelegd.

Het is ook in deze context dat de federale regering, in samenwerking met de gemeenschappen en de gewesten, een website ter beschikking stelt voor de verschillende openbare diensten om hen te helpen bij het toegankelijk maken van hun websites.

Accessibility.belgium.be

De website accessibility.belgium.be biedt een breed scala aan adviezen, tools, diensten en good practices om websites openbaar en toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen. Site-beheerders kunnen niet alleen kwetsbaarheden in kaart brengen, maar kunnen ook op een gestandaardiseerde manier toegankelijkheidsverklaringen genereren. Deze adviezen en diensten zijn beschikbaar voor alle openbare diensten.

Meer informatie? Breng zeker een bezoekje aan accessibility.belgium.be!

In onderstaande documentaire laten we enkele specialisten en mensen met een beperking aan het woord!