Artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens bepaalt dat de federale overheid, wanneer zij persoonsgegevens doorgeeft aan enig andere overheid of privéorgaan, voor elk type van verwerking deze doorgifte formaliseert aan de hand van een protocol tussen de meedelende en de ontvangende instantie.

Dit protocol kan in het bijzonder voorzien in:
 

 • de identificatie van de federale overheid die de persoonsgegevens doorgeeft alsook die van de ontvanger;
 • de identificatie van de verwerkingsverantwoordelijke binnen de overheid die de gegevens doorgeeft alsook van de bestemmeling;
 • de contactgegevens van de functionarissen voor gegevensbescherming binnen de overheid die de gegevens doorgeeft alsook van de bestemmeling;
 • de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden doorgegeven;
 • de categorieën van doorgegeven persoonsgegevens en hun formaat;
 • de categorieën van ontvangers;
 • de wettelijke grondslag van de doorgifte;
 • de nadere regels  inzake gehanteerde communicatie;
 • elke specifieke maatregel die de doorgifte omkadert conform het proportionaliteitsbeginsel en de vereisten inzake gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen;
 • de toepasselijke wettelijke beperkingen met betrekking tot de rechten van de betrokkenen;
 • de nadere regels inzake de rechten van de betrokkene bij de ontvanger;
 • de periodiciteit van de doorgifte;
 • de duur van het protocol;
 • de sancties die van toepassing zijn in geval van niet naleving van het protocol.

Dergelijk protocol moet worden afgesloten na de respectievelijke adviezen van de functionaris voor gegevensbescherming van de meedelende en de ontvangende instantie. Deze adviezen worden toegevoegd aan het protocol.

Wanneer ten minste een van deze adviezen niet gevolgd wordt door de verwerkingsverantwoordelijken vermeldt het protocol, in zijn inleidende bepalingen, de redenen volgens dewelke het advies of de adviezen niet werden gevolgd. Het protocol moet openbaar gemaakt worden op de website van de betrokken verwerkingsverantwoordelijken.