Informatieveiligheidscomité (IVC)

De wet van 3 december 2017 tot de oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit hervormde de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Deze wet schafte ook de sectorale comités af. Deze comités gaven machtigingen voor de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens.

Op 10 september 2018 trad de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het Informatieveiligheidscomité in werking.

Het Informatieveiligheidscomité bevat twee kamers, de kamer Sociale Zekerheid en Gezondheid en de kamer Federale Overheid.

Meer informatie vindt u in dit document.

Kamer Federale Overheid

Samenstelling en organisatie

Zoals wettelijk voorzien, zetelen de leden van het voormalig Sectoraal comité van het Rijksregister momenteel in de kamer federale overheid van het Informatieveiligheidscomité. Er zal een einde komen aan hun mandaat na de benoeming van de leden van het Informatieveiligheidscomité overeenkomstig de wet van 5 september 2018.

De kamer federale overheid is thans als volgt samengesteld:

  • Effectieve leden: de heren Daniel Haché en Marc Lognoul
  • Plaatsvervangende leden: de heer Rudy Trogh, mevrouw  Els Kindt en mevrouw Aurelie Van der Perre

Het Informatieveiligheidscomité komt in principe samen op de eerste dinsdag van iedere maand, behoudens de maand augustus of indien de voorzitster de zitting annuleert. 

De vergaderdata voor 2022 vindt u hier.

De duurtijd van de analyse en behandeling van een aanvraag wordt voornamelijk bepaald door de duidelijkheid en volledigheid van de aanvraag. Er wordt naar gestreefd om een aanvraag te behandelen op de tweede zitting na het indienen van een aanvraag.

Het huishoudelijk reglement vindt u hier.
 

Aanvragen voor de kamer federale overheid

De mededeling van persoonsgegevens door instanties van de federale overheid (andere dan het Rijksregister) aan andere derden dan de instellingen van sociale zekerheid vereist slechts een beraadslaging van de kamer federale overheid, voor zover de verwerkingsverantwoordelijken van de meedelende instantie en de ontvangende instantie er niet in slagen een protocol te sluiten.

Ook als de meedelende of de ontvangende instantie om een beraadslaging verzoekt en de andere daarvan in kennis heeft gesteld, kan een aanvraag ingediend worden bij de kamer federale overheid.

De kamer federale overheid heeft bijgevolg slechts een residuaire bevoegdheid.

Gelieve bijgevolg in eerste instantie in samenwerking met de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming van de betrokken partijen over te gaan tot de redactie van een protocol.

Slechts voor zover een protocol niet kan worden afgesloten, kan de machtigingsprocedure worden opgestart en een aanvraagformulier worden bekomen. Een machtigingsaanvraag zal alleszins een opgave van reden van het niet realiseren van een protocol evenals het omstandig gemotiveerd advies van de functionaris van de gegevensbescherming van elke betrokken partij moeten bevatten.

De aanvragen voor een nieuwe beraadslaging of een wijziging van een bestaande beraadslaging moeten aan de hand van een aanvraagformulier worden opgesteld.

Meer informatie omtrent de toetreding tot een bestaande algemene machtiging vindt u hier.

U mag de aanvragen en bijlagen sturen naar ivc@mail.fgov.be of IVC_federalekamer@bosa.fgov.be.

Overeenkomstig de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, gewijzigd bij wet van 25 november 2018 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Rijksregister en de bevolkingsregisters, wordt de toegang tot de gegevens van het Rijksregister gemachtigd door de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken.

Meer informatie over de procedure en het aanvraagformulier vindt u hier.

Activiteitenverslag kamer Federale Overheid

Download hier het activiteitenverslag 2020 van de kamer Federale Overheid.
Download hier het activiteitenverslag 2019 van de kamer Federale Overheid.
Download hier het activiteitenverslag 2018 van de kamer Federale Overheid.
 

Kamer Sociale Zekerheid en Gezondheid

Meer informatie over de kamer sociale Zekerheid en Gezondheid vindt u hier en hier.

De aanvragen voor elektronische gegevensuitwisselingen binnen de sectoren sociale zekerheid en gezondheid mag u versturen naar de kamer Sociale Zekerheid en Gezondheid op het adres ivc@mail.fgov.be.