Overzicht authentieke bronnen

Naam van de bron

Beheerder

Korte beschrijving

Link naar website van de beheerder


Bronnen binnen de federale overheid (excl. Sociale Zekerheid) :  Bronnen zoeken 

 


Bronnen binnen de federale overheid (Sociale Zekerheid)

 

Bronnen KSZ

  • Burgers
  • Ondernemingen
  • KSZ Operationeel
  • KSZ Datawarehouse

KSZ

 

https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/infos/general/index.htm

https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/infos/online-services.htm

https://ksz.fgov.be/nl/services-list?field_targets_tid_i18n=All

https://www.ksz-bcss.fgov.be/nl/dwh/homepage/index.html

Wachtregister KSZ Door de wet van 24 mei 1994 tot oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling te worden erkend werd het aantal in het Rijksregister beschikbare gegevens uitgebreid met een aantal gegevens over kandidaat-vluchtelingen.
De kandidaat-politieke vluchtelingen worden vanaf het indienen van hun aanvraag geïdentificeerd op basis van een rijksnummer; in concreto wil dat zeggen dat deze personen zich tegelijkertijd bevinden in het rijksregister, voor wat hun signalitieke gegevens betreft, en in het wachtregister voor wat de informatie betreft die louter betrekking heeft op de administratieve afwikkeling van hun aanvraag tot politiek vluchteling. Wanneer een aanvraag positief wordt afgehandeld, verdwijnt deze persoon uit het wachtregister en wordt hij opgenomen in het vreemdelingenregister; wanneer een aanvraag negatief wordt afgehandeld, verdwijnt deze persoon eveneens uit het wachtregister, hij krijgt dan een bevel om het Belgisch grondgebied te verlaten en hij wordt ambtshalve geschrapt. Zijn dossier wordt dan overgeheveld naar het RAD-Register van de KSZ. Ten slotte wordt een persoon eveneens geschrapt uit het wachtregister bij zijn overlijden.
De instellingen van sociale zekerheid kunnen zonder bijkomende machtiging slechts de wettelijke gegevens raadplegen van de kandidaat-politieke vluchtelingen. Een koninklijk besluit van 2 december 2002, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 januari 2003, voorziet echter in de toegang tot het wachtregister, in hoofde van de Kruispuntbank en bepaalde administratieve overheden en instellingen van sociale zekerheid.
Naast de kandidaat-politieke vluchtelingen worden nu ook de EU-burgers, die een verklaring van inschrijving hebben aangevraagd (RRN) in het WR ingeschreven, ter overbrugging van de periode tussen de verklaring van inschrijving en de verblijfscontrole.
 Het is het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid dat, voor elke instelling, zal nagaan voor welke taken en tot welke gegevens de toegang moet verleend worden. Het is dus zeker niet zo dat elke instelling voor elke taak toegang zal krijgen tot alle gegevens van het wachtregister.
 Het koninklijk besluit van 1 februari 1995 somt de verschillende informatiegegevens op die in het wachtregister zijn opgenomen; het is op basis van dit KB dat de KSZ een rondvraag heeft gericht aan alle instellingen van sociale zekerheid om desbetreffend hun behoeften te kennen samen met de wettelijke basis.
https://www.ksz-bcss.fgov.be/nl/diensten-en-support/diensten/wachtregister

Bronnen eHealth

  • Burgers
  • Zorgverstrekkers
  • eHealth-platform

eHealth

 

https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/

https://www.ehealth.fgov.be/nl/beroepsbeoefenaars-in-de-gezondheidszorg

https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/nl


Bronnen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  

 

CIBG

FIDUS

Startpagina van Fidus over authentieke bronnen.

https://cibg.brussels/nl/onze-oplossingen/infrastructure-solutions/portl...


Bronnen binnen het Vlaams Gewest 

 

Algemeen overzicht

 

Startpagina van Informatie Vlaanderen voor authentieke bronnen van de Vlaamse Overheid.

https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/ontdek-onze-producten-en-diensten/authentieke-gegevensbronnen

MAGDA-bronnen

MAGDA

Overzicht van alle gegevensbronnen beschikbaar op het MAGDA-platform.

https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/ontdek-onze-producten-en-diensten/magda-catalogus

 

LED

LED

Databank met diploma’s en getuigschriften

https://leerenervaringsbewijzendatabank.be/


Bronnen binnen het Waals Gewest 

BCED

BCED

Startpagina van de BCED voor authentieke bronnen van de Waalse Overheid.

https://ensemblesimplifions.be/partage-de-donnees