Digital Belgium Skills Fund: oproep projecten 2020

Heel wat jongeren en volwassenen zijn geboeid door alles wat te maken heeft met informatica en nieuwe technologieën. Zij hebben echter niet altijd de mogelijkheid om hun interesses en talenten ten volle te ontwikkelen. De financiële middelen of netwerken om zich hierin te bekwamen zijn soms erg beperkt of afwezig.

In de toekomst vereisen bovendien negen op tien jobs digitale vaardigheden. Overheden moeten er dan ook over waken dat zoveel mogelijk burgers, ongeacht hun leeftijd en achtergrond, de nodige digitale kansen kunnen grijpen. Het verwerven van digitale vaardigheden is daarbij cruciaal en krijgt voor deze campagne extra aandacht.

Het Digital Belgium Skills Fund wil inzetten op de ontwikkeling van deze digitale vaardigheden door projecten te subsidiëren. Het richt zich zowel op maatschappelijke integratie van groepen kansarme jongeren als op sociaaleconomische integratie van personen in een precaire situatie op de arbeidsmarkt. De geselecteerde projecten komen in aanmerking voor een financiële ondersteuning tussen 75.000€ en 500.000€. Enkel uitgaven die tussen 1 januari 2020 en 30 november 2020 worden gedaan, komen in aanmerking voor financiële ondersteuning.

Wie kan indienen?

  • De indiener van de projectaanvraag moet een rechtspersoon zijn met haar maatschappelijke zetel in België. Het project moet worden uitgevoerd op het Belgische grondgebied.
  • Lokale besturen (gemeentebesturen en OCMW’s), Gemeenschaps- en Gewestelijke overheidsdiensten kunnen geen project indienen bij het DBSF.
  • Scholen komen enkel in aanmerking voor subsidiëring indien zij het project indienen en uitvoeren via een vzw. 

Organisaties die overwegen een dossier in te dienen, moeten er rekening mee houden dat een subsidiëring vanuit het DBSF strenge administratieve verplichtingen inhoudt. Enkel organisaties die voldoende administratieve draagkracht en een gedegen financiële administratie hebben, zijn in staat de verplichtingen van de  subsidiëring na te komen.

Hoe indienen?

Indieners die willen intekenen moeten het aanvraagdossier en het financiële plan volledig invullen en via mail doorsturen naar DBSF@bosa.fgov.be, en dit uiterlijk op 22 september 2019 om 23u59.  

Selectie

Een onafhankelijke jury zal, in opdracht van en in overleg met de minister van de Digitale Agenda, samengesteld worden door het Directoraat-Generaal Digitale Transformatie van de FOD BOSA. De onafhankelijke jury staat in voor de selectie. De jury houdt rekening met de selectiecriteria zoals bepaald in de richtlijnen. De beslissing van de jury wordt verwacht in november 2019.

Meer informatie?

Op 19 juli 2019 werd er een informatiesessie georganiseerd waar geïnteresseerde organisaties meer informatie kregen. U kan de presentatie van deze informatiesessie hier downloaden.

Lees hier de integrale projectoproep. Voor meer informatie over deze oproep of vragen van technische aard bij het indienen van uw kandidaatsdossier kan u uitsluitend contact opnemen via dbsf@bosa.fgov.be.